Stadgar Hofors Atletklubb§1 Namn och säte
Föreningens namn är Hofors Atletklubb och har sin verksamhet i Hofors

§2 Form och ändamål
Föreningens huvudsakliga mål är att möjliggöra styrketräning i olika former. Detta sker genom att föreningen, via brukaravtal med Hofors kommun, hyr lokaler och utrustar dessa med träningsredskap och gymmaskiner. Särskild tonvikt läggs vid breddverksamhet. Oberoende av ålder, kön, etnicitet eller religiös tillhörighet ska alla känna sig lika välkomna i föreningens gym. Föreningen skall aktivt verka för en dopingfri verksamhet. Lokalvård, bevakning, larmsystem, service, komplicerat underhåll etc. kan läggas ut på externa aktörer med specialkompetens. Brott mot dopingreglerna, som finns inskrivna i föreningens brukaravtal med kommunen, renderar avstängning i 24 månader.

§3 Beslutanderätt
Beslutanderätt gällande drift, underhåll och service av Atletklubbens gym kan avdelas till, av styrelsen utsedd, medlem eller anställd under tidsbegränsad period. Denne är då även föreningens kontaktperson på plats. Beslut enligt detta bemyndigande skall fortlöpande underättas styrelsen.


§4 Medlemskap
Föreningen är öppen för alla som accepterar föreningens stadgar och som betalar medlemsavgift. Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutsrätten till.

 

§5 Sammansättning
Föreningen består av de personer som upptagits i föreningen som medlemmar. Föreningen är en ideell, fristående, partipolitiskt och religiöst obunden

§6 Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

§7 Firmateckning
Föreningens firma  tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda personer.

§8 Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1 januari t.o.m 31 december

§9 Stadgeändringar
För ändring av dessa stadgar fordras beslut med minst 2/3 av antalet avgivna röster vid två på varandra följande årsmöten, av vilket minst ett ska vara ordinarie årsmöte. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl fullvärdig medlem som styrelsen. 

§10 Upplösning av föreningen
Om föreningen upplöses ska alla tillgångar gå till något ändamål som överensstämmer med föreningens uttalade syften.


§11 Utträde
Medlemskapet förfaller i samband med medlems-, träningskortets utgång. Önskar medlem utträde innan träningskortets utgång, är - om ingen särskild överenskommelse ingåtts - föreningen inte skyldig att återbetala resterande överskjutande avgift som erlagts. 

§12 Uteslutning samt villkor för avstängning. (Styrelsen beslutar via kvalificerad majoritet.)
Uteslutning av medlem får ske av följande anledningar:
- Försummat att betala av föreningen beslutade avgifter.
- Motarbetat föreningens verksamhet och ändamål.
- Uppenbarligen skadat föreningens anseende.
- Möjliggjort för icke-medlemmar att nyttja föreningens lokaler och egendom.
- Brukat eller befattat sig med otillåtna preparat (dopning).
- Nekat att delta i av föreningen sanktionerad dopningstest.
- Underlåtit att följa övriga stadgar, regler och beslut som fattats av föreningens beslutande organ (årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.)

 

§13 Årsmöte och extra årsmöte

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av maj månad på tid och plats som styrelsen bestämt. Tidpunkt för årsmötet skall meddelas medlemmarna senast 4 veckor innan. Kallelse till årsmötet jämte förslag till föredragningslista skall av styrelsen , senast 3 veckor före mötet, anslås på gymmet. Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

§14 Förslag till ärende att behandlas av årsmötet
Såväl fullvärdig medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet. Förslag från medlem skall vara styrelsen skriftligt tillhanda senast 2 veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget. 

§15 Rösträtt och övrigt på årsmötet
Endast fullvärdig medlem har rösträtt på årsmötet. Rösträtten är personlig och får inte utövas via ombud. Endast fullvärdiga medlemmar och av styrelsen  kallade personer äger rätt att närvara på årsmötet.

§16 Beslutförhet
Mötet är beslutmässigt med det antal röstberättiga medlemmar som är närvarande på mötet. 

§17 Beslut och omröstning
För föreningens möten gäller att endast närvarande ledamöter och medlemmar har rösträtt. Beslut fattas med ja eller nej-rop (acklamation). Vid begäran om votering används handuppräckning. Om röstberättigad begär det kan val ske slutet. Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet om denne är röstberättigad. Är han/hon inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag. 

§18 Ärenden vid årsmötet
- Fastställande av röstlängd för mötet.
- Fråga om sammanträdets behöriga utlysande.
- Fastställande av föredragningslista.
- Val av ordförande och sekreterare för mötet.
- Val av protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet.
- Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
- Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
- Revisionsberättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
- Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
- Fastställande av medlems- och träningsavgifter.
- Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande verksamhets- och räkenskapsår.
- Val av klubbens ordförande för en tid av 1år.
- Val av kassör för en tid av 2 år
- Val av sekreterare för en tid av 1 år.
- Val av suppleant i styrelsen för ett år.
- Val av revisor för ett år.
- Val av valfritt antal ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år.
- Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
- Övriga frågor.

§19 Extra årsmöte
Om revisor, styrelsen eller 1/3 av medlemmarna i föreningen så kräver, skall extra årsmöte hållas. Kallelse skall delges medlemmarna minst 2 veckor före mötet tillsammans med dagordning och beslutsunderlag. Under det extra årsmötet får endast de frågor som föranlett mötet behandlas.Stadgar antagna av Årsmötet 2012
Ändringar fastställda vid Årsmötet 2014